بذر خیار

خیار گیاهی است یک ساله و بالارونده که طول آن تا ۳ متر می رسد. خیار به صورت طبیعی یک پایه می باشد.

بذر خیار

روش کاشت بذر خیار :

می توان بذر ها را قبلا در پارچه نم دار پنبه ای به مدت ۴۸ ساعت در دمای معمولی اطاق خیساند. سپس بذور را در محل مورد نظر کاشت و آنگاه با کمی شن شسته روی آن را پوشاند. بذور سالم باید در شرابط آب و هوای مناسب گلخانه ظرف ۲ تا ۳ روز برگ های لپه ای ظاهر نمایند . پس از دو سه برگی شدن بوته های خیار سایر نهال های کمکی با قیچی قطع می شوند .

شرایط نگهداری :

خاک مناسب : خاک لومی حاصلخیز با زهکشی مناسب

آبیاری :  هر ۵ تا ۷ روز یکبار

زمان کاشت : اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت

زمان جوانه زدن : ۲ تا ۳ روز